De Uil 2017 2018
Groep 1 - Rondedossier
Locatie De Bestemming Start datum 4-9-2017
Plaats Hillegom Eind datum 5-3-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC De Uil Arbiter Dick Roosa

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jan Vreeburg afwmm afwmm 2z½ aclub 11w½ 9z1 27z1 aclub 7w1 5w1 3z½
2 Fred van Randen 7w½ 8z1 1w½ aclub 13w1 15z1 3z½ 24w1 5w0 afwmm aclub
3 Hennie van Eeuwijk 17z½ 6w½ 7z½ aclub 9w½ 14z1 2w½ aclub 4w½ 8z½ 1w½
4 Mark van der Ploeg 21w½ afwmm afwmm aclub 18z½ 24z½ 14w1 7w1 3z½ afwmm aclub
5 Jan de Jong 12w1 9w1 15z0 aclub 7z½ 21w1 afwmm aclub 2z1 1z0 6w0
6 Ad Reijneveld 9z0 3z½ 27w1 aclub afwmm afwmm afwmm aclub 12w1 aclub 5z1
7 Dick Roosa 2z½ 12z1 3w½ aclub 5w½ 13z1 21w1 4z0 1z0 9w½ aclub
8 Edwin Heemskerk afwmm 2w0 18z½ aclub 20w1 afwmm 25z1 27w1 21z1 3w½ aclub
9 Willem Hensbergen 6w1 5z0 aclub afwmm 3z½ 1w0 18w1 aclub 15z1 7z½ afwmm
10 Nico van der Plas afwmm 11w0 afwmm 20z½ 47w1 26z1 37w1 25w1 13z½ aclub 14z1
11 Richard Copier 15w0 10z1 31w1 13z½ 1z½ afwmm afwmm afwmm 24w1 aclub afwmm
12 Jan Havenaar 5z0 7w0 25w1 aclub 31z1 afwmm 17w1 aclub 6z0 21z1 aclub
13 Jan van den Bergh afwmm 18w1 22z1 11w½ 2z0 7w0 24z½ 14w½ 10w½ aclub 18z1
14 Ron van der Linden 27z0 23w1 16z1 19w1 bye 3w0 4z0 13z½ 30w1 aclub 10w0
15 Marcel Bolhuis 11z1 afwmm 5w1 aclub 21z½ 2w0 afwmm aclub 9w0 afwmm afwmm
16 Pim Redeker afwmm afwmm 14w0 40z1 23z1 aclub 22w½ 18z½ aclub 17w½ 19z½
17 Jan Vos 3w½ afwmm 21z0 aclub 24w½ 30w1 12z0 afwmm 26w1 16z½ aclub
18 Piet Muller 37w1 13z0 8w½ 25z½ 4w½ aclub 9z0 16w½ aclub 30z1 13w0
19 Cas Grannetia 41z1 45w1 20w½ 14z0 afwmm 22z½ 35w1 afwmm 23w½ 27z1 16w½
20 Gerard Draaisma 43w½ 28w1 19z½ 10w½ 8z0 aclub 30z0 22w0 aclub 37w1 24z1
21 Cok Ippel 4z½ 31z1 17w1 aclub 15w½ 5z0 7z0 aclub 8w0 12w0 aclub
22 Martin Zegstroo afwmm afwmm 13w0 aclub 37z½ 19w½ 16z½ 20z1 afwmm 23w½ aclub
23 Rob Brouwer 26w½ 14z0 38z1 afwmm 16w0 44w1 40z½ 29w½ 19z½ 22z½ 30w1
24 Aad Vledder 25z0 40w1 29z1 36w1 17z½ 4w½ 13w½ 2z0 11z0 aclub 20w0
25 André Beijk 24w1 afwmm 12z0 18w½ 33z0 37w1 8w0 10z0 38z1 28w½ 29z1
26 Peter Kaptein 23z½ 29w1 36w0 bye 30z0 10w0 44z1 40w1 17z0 aclub 37w1
27 Anton Warmerdam 14w1 36z1 6z0 afwmm afwmm aclub 1w0 8z0 aclub 19w0 35z1
28 Jan Plomp 34w0 20z0 48w1 53z1 45w1 aclub 31z½ afwmm aclub 25z½ bye
29 Kick van Rooijen 44z1 26z0 24w0 30z0 53w1 aclub 36w1 23z½ aclub 40z1 25w0
30 Jitse Stunnenberg 45z0 41w1 53z1 29w1 26w1 17z0 20w1 afwmm 14z0 18w0 23z0
31 Henk Kramer 38z1 21w0 11z0 37z1 12w0 35z½ 28w½ afwmm afwmm 42w1 afwmm
32 Stefan Koek afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 36z1 afwmm aclub 38w1
33 Rob Veenhuijsen gnlid gnlid afwmm afwmm 25w1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
34 Johan Boon 28z1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
35 Peter de Haas afwmm afwmm 37w0 44z1 36z½ 31w½ 19z0 38w½ 42z1 aclub 27w0
36 Erik van Rootselaar afwmm 27w0 26z1 24z0 35w½ afwmm 29z0 32w0 45z1 41w1 44z1
37 Fred van der Bent 18z0 38w1 35z1 31w0 22w½ 25z0 10z0 41w1 40w1 20z0 26z0
38 Kees Jongsma 31w0 37z0 23w0 48z1 46z1 43w1 45w1 35z½ 25w0 aclub 32z0
39 Peter van Bakel afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 48z1 52w1 46w1
40 Cor Vooys 48w1 24z0 afwmm 16w0 42w1 47z1 23w½ 26z0 37z0 29w0 afwmm
41 Fons Spaapen 19w0 30z0 46z½ 52w1 51w½ 53z1 47w1 37z0 44w½ 36z0 42w½
42 Rik van Rootselaar afwmm 48z0 47w½ 46w1 40z0 afwmm 52z1 45w1 35w0 31z0 41z½
43 Richard Nigten 20z½ 44w0 afwmm 45z½ afwmm 38z0 afwmm 52w1 afwmm aclub afwmm
44 Gerard van Pruissen 29w0 43z1 45w1 35w0 afwmm 23z0 26w0 46z1 41z½ afwmm 36w0
45 Coen de Kooker 30w1 19z0 44z0 43w½ 28z0 46w½ 38z0 42z0 36w0 aclub 52z1
46 Jan Scheepmaker 53w0 52z1 41w½ 42z0 38w0 45z½ 48z1 44w0 47w1 afwmm 39z0
47 Brian van der Star 52w1 afwmm 42z½ afwmm 10z0 40w0 41z0 48w1 46z0 53w1 afwmm
48 Ed van der Haak 40z0 42w1 28z0 38w0 52z1 afwmm 46w0 47z0 39w0 aclub 53z1
49 Jaap van Aalst afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
50 Kees van Waveren afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
51 Hans de Groot afwmm afwmm 52w0 afwmm 41z½ afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
52 Lawrence Maas 47z0 46w0 51z1 41z0 48w0 afwmm 42w0 43z0 53w1 39z0 45w0
53 Johan Heidema 46z1 afwmm 30w0 28w0 29z0 41w0 afwmm afwmm 52z0 47z0 48w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software